1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

    I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

    Prodávajícím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí obchodní společnost LOCO design s.r.o. se sídlem Moravany, Žitná 288/73, PSČ 664 48; IČO: 26404346, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64507 a touto společností provozovaný oficiální e-shop Infiniti Chairs, umístěný na http://infinitichairs.cz/.

  2. Kupujícím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník oficiálního e-shopu Infiniti Chairs, umístěného na webových stránkách http://infinitichairs.cz/.Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

  3. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:
– osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
– osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
– osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
– osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující je povinen se zaregistrovat, registrace se provádí přes ověření e-mailové domény kupujícího.

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající. Prodávající/ provozovatel internetového obchodu – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Není-li v těchto všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak, znamená podtržení textu informaci o vložení linku na upřesňující nebo doplňující dokument.

Veškeré ceny zobrazované na stránkách internetové nákupní galerie jsou včetně příslušné sazby DPH. Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, popřípadě i názvem provedení a cenou. Název zboží, názvy jednotlivých provedení a popis zboží se nemusí shodovat s oficiálními názvy a popisy výrobce nebo importéra daného zboží a mají pouze informativní charakter. Jedinými závaznými informacemi jsou texty, popisky a doporučení, která na svých výrobcích a jejich obalech, popřípadě v průvodní dokumentaci, uvádějí výrobci či importéři daného zboží.

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.


II. OBJEDNÁVKA – UZAVŘENÍ SMLOUVY

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky http://infinitichairs.cz/. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail. Vznik smlouvy není zasláním potvrzujícího e-mailu dotčen. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran.

Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku, tj. projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle a je závazná.

Objednáním dle bodu 2 těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem a s prohlášením o Ochraně osobních údajů a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na http://infinitichairs.cz/, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné.

Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu, vyplnění záručního listu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i provozovna prodávajícího.

Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované ve formách úhrady.

Vyplněním registračního formuláře, resp. objednávky – návrhu smlouvy anebo případným vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě umístěném v internetové nákupní galerii http://infinitichairs.cz/, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na servis@infinitichairs.cz nebo na adrese LOCO design, Plzeňská 282, 330 02 Dýšina.

Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.


III. PLATBA A DOPRAVA

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud není dohodnuto jinak. Místem dodání může být i provozovna prodávajícího.

Možnosti dopravy a platby jsou následující: Vybrané zboží je standardně expedováno společností PPL. Pokud je zboží skladem (zjistíte v profilu každého produktu), obvykle je připraveno k vyzvednutí či zasláno na požadovanou adresu ihned následující pracovní den po obdržení objednávky. Pokud zboží skladem momentálně není, dodací lhůta je obvykle 4 až 6 pracovních dní.

DOPRAVA PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTÍ PPL PO CELÉ ČR ZA POPLATEK 99 KČ
Platba bankovním převodem – zdarma
Platba v hotovosti při doručení (dobírka) 39 Kč
On-line platba platební kartou na internetu – zdarma

OSOBNÍ ODBĚR V DISTRIBUČNÍM SKLADU – ZDARMA
Platba bankovním převodem – zdarma
Platba v hotovosti při převzetí – zdarma
Platba platební kartou přes terminál – zdarma

Jakmile je zboží připraveno k expedici, je zákazník informován e-mailem. Následující pracovní den doručí přepravní služba zboží na doručovací adresu uvedenou v objednávce. Řidič přepravní služby se předem telefonicky domluví na přesném času doručení.

Při osobním odběru je zákazník informován e-mailem, že zboží je připraveno k vyzvednutí. Pokud si zákazník nevyzvedne zboží do 3 pracovních dnů, je mu zaslána urgence s upozorněním, že má zboží připravené. Po zaslání urgence bude objednávka do 3 pracovních dnů od urgence automaticky stornovaná, pokud nebude zboží vyzvednuto.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy a zaslání zálohové faktury. V případě neuhrazení zálohové faktury ve splatnosti je zákazníkovi zaslána urgence platby. Po zaslání urgence bude objednávka po 3 pracovních dnech automaticky stornována, pokud zálohová faktura nebude v této době uhrazena.

Dopravu na místo dodání zajišťuje prodávající.

Adresa distribučního skladu:
LOCO desing s.r.o.
Plzeňská 282
330 02 Dýšina 

Při převzetí zboží kupující překontroluje neporušenost obalu. Jakékoliv zjištěné závady zapíše do průvodního listu dopravce, v případě pochybností o neporušenosti zboží zásilku nepřevezme. Podpisem průvodního listu zákazník stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel.


IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

A.      Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu: 
LOCO design s.r.o.
Plzeňská 282
330 02 Dýšina

Zboží je povinen kupující – spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, prodávající doporučuje v zájmu urychlení a řádného vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

– na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
– na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
– na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
– na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 spočívajících ve hře nebo loterii.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku darovací smlouva, pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto dárky nebudou vráceny zpět, budou tyto věci považovány jako bezdůvodné obohacení kupujícího na úkor prodávajícího.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím. Peněžité plnění bude kupujícímu spotřebiteli vráceno nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

B.      Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

Pokud je kupujícím fyzická osoba  podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů

Kupující – podnikatel nemá nárok na vrácení nákladů, které mu vznikly v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy, zejména nemá nárok na vrácení poštovného, které prodávajícímu uhradil v souvislosti s objednáním zboží a které uhradil za zaslání zboží zpět prodávajícímu.

 

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při vyplňování registrace jste poskytli své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Společnost LOCO design s.r.o. si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Zákazník svou registrací výslovně souhlasí s tím, že společnost LOCO design s.r.o. zpracuje osobní údaje v uvedené registraci do databáze, jakož i údaje získané při obchodním styku. Zákazník dále tímto výslovně souhlasí s tím, aby společnost LOCO design s.r.o. jako správce zpracovávala v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje zaregistrované na jeho jméno, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele/-lů, přičemž zákazník bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu. Společnost LOCO design s.r.o. prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje jiným subjektům. Společnost LOCO design s.r.o. může zaslat zákazníkům nabídku od partnerů, o které se domnívají, že oslovené zákazníky pravděpodobně zaujme. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti obchodu. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu servis@infinitichairs.cz a správce údaje zlikviduje.

 

VI. REKLAMACE

Reklamace zboží kupujícím – spotřebitelem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Detailní informace o postupu kupujícího v případě reklamace nalezne kupující v dokumentu Reklamační řád internetového obchodu http://infinitichairs.cz/, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na webových stránkách http://infinitichairs.cz/.

Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle těchto obchodních podmínek.

Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

  1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem 1. 1. 2014

 

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

Košík K pokladně